Artiklar & Video

Produkter

Vår CSR-Policy

Ansvarstagande är en del av vår kultur som vi på Sundqvist kallar för vårt DNA. Genom våra kärnord vill vi säkerställa trygghet och kvalité i alla led, från inköp hos den ursprungliga tillverkaren, till återförsäljare av våra varumärken och för slutkund.

Varje år ska vårt CSR‐arbete redovisas samt förnyas med nya mål för ständig förbättring och fortsatt hållbar utveckling. 

Etik

Tillsammans med våra leverantörer vill vi ta ett globalt ansvar, genom att säkerställa att de produkter vi säljer ska leva upp till kraven på mänskliga rättigheter, goda arbetsförhållanden, att ta avstånd från barnarbete samt uppfylla kvalitets- och miljökrav.

Miljö

I enlighet med vår Miljöpolicy arbetar vi för ökad hållbarhet och ska hela tiden eftersträva att minimera vår miljöpåverkan. Vi ska minska våra fossila utsläpp genom planering och samarbete mellan inköp och leverantör samt anlita miljöcertifierade transportföretag i möjligaste mån. Vi ska hushålla och använda miljöanpassade produkter så långt som möjligt. Detta gäller allt vi förbrukar, från städkemikalier till kontorspapper. När de tjänat ut skall vi källsortera för återvinning så att kretsloppet sluts.

Socialt Ansvar

Vi arbetar aktivt med vårt sociala ansvar och följer regelbundet upp att våra leverantörer efterlever våra krav genom vår uppförandekod. Vi engagerar alla i företaget genom utbildning och löpande information samt sätter mål för förbättringar i vårt miljöarbete. Vi värnar om en trygg och säker arbetsmiljö för att uppnå bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala välbefinnande bland våra medarbetare.